top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujemy, iż:

 

1) administratorem Państwa  danych osobowych jest firma AV Kreator Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą 

ul. Bogumińska 12m11, 03-619 Warszawa

2) Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów, której stroną będziecie Państwo , na

podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ww. rozporządzenia;

b) ustosunkowania się do zgłoszonych przez Państwa  roszczeń z tytułu gwarancji lub

rękojmi za wady fizyczne produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ww.

rozporządzenia;

3) Państwa  dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w ust. 2) pkt a) i b) powyżej, będą

przechowywane do czasu obowiązywania okresu gwarancji lub okresu rękojmi za wady

produktów oferowanych  przez AV Kreator Sp. z o.o..

4) w przypadku konieczności dostarczenia zakupionego przez Państwa  produktu do siedziby

AV Kreator Sp. z o.o.  lub innego punktu naprawy dane osobowe mogą być udostępniane

operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia lub zgłoszenia serwisowego

5) Posiadacie Państwo  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w

ust. 2) pkt a) i b) powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich

niepodania będzie brak możliwości sprzedaży Państwu  produktów przez AV Kreator Sp. z o.o.

bottom of page